top of page

emdr

EMDR inngår i et knippe med metoder innen Psykoterapi - og inkluderer Gestalt kombinert med Somatic Experiencing, Somatic Experiencing, Soma Embodiment, Brainspotting eller ( BSP ), CranioSacral Terapi, Trauma Releasing Exercises og Familiekonstellasjoner.

EMDR er en forkortelse av “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. Det er en psykoterapeutisk metode, som hjelper å minske det ubehaget som kan preget hverdagen, hvis du har vært utsatt for ubehagelige opplevelser i fortiden. Slike tidligere opplevelser kan dreie seg om traumer av forskjellige slag, f.eks overgrep, ulykker eller naturkatastrofer. Selv om traumet fant sted for uker eller enda lenger tilbake kan du stadig være plaget av opplevelser i hverdagen i form av såkalte posttraumatiske symptomer, som invaderende minner, overveldende følelser, mareritt, angst, følelsesmessig ”nummenhet”, lav selvfølelse eller andre vanskeligheter som gjør livet vanskelig å leve. EMDR er også brukt til å hjelpe mennesker med å håndtere angst og vedvarende sorgreaksjoner, reaksjoner på fysiske sykdommer og mange andre tilstander som er forbundet med sterke følelser.

I vårt daglige liv bruker vi hjernen til blant annet å tenke oss om og håndtere det stress vi opplever, på en sånn måte at vi kan regulere følelsene våre og selvbildet vårt. Når vi opplever et traume, settes vår evne til å håndtere stress ut av spill, og opplevelsen lagres i vår bevissthet på en slik måte at det er vanskelig å nyttiggjøre seg vår vanlige og ellers velfungerende bearbeidingsevne. Selv om vi vet at at den traumatiske hendelsen skjedde for lenge siden, så er det umulig for oss å tenke på det uten at følelsene og andre fornemmelser (sanseopplevelser) også aktiveres igjen, slik det skjedde den gangen da hendelsen(e) fant sted.

Det er også vanlig at vi utvikler negative tenkemåter om oss selv når vi forholder oss til traumet, som at ”det er min feil” eller ”jeg er ikke verdt noe”. Slike negative tanker om oss selv kan også påvirke måten vi tenker og føler på i andre situasjoner. EMDR har til oppgave å aktivere og bearbeide den måten traumet påvirker oss på i dag. EMDR metoden kan hjelpe til å minske forstyrrelsen ved minnene og følelsene som er knyttet til selve traumet. Metoden kan hjelpe til å kjenne igjen og arbeide med de følelser og tanker som kommer opp i forbindelse med traumet. Den kan også hjelpe deg til å kunne tenke annerledes om deg selv i forhold til det du har opplevd.

Du kommer til å snakke med terapeuten din om deg selv i et forsøk på å forstå bakgrunnen for vanskelighetene og hvordan disse påvirker livet ditt nå. Hvis EMDR er en nyttig behandlingsmetode for deg, vil terapeuten forklare prosedyren for deg.

Hvis du bestemmer deg for å fortsette behandlingen, vil du og terapeuten finne frem til en beskrivelse av dine problemer som omfatter et bilde eller en forestilling som representerer den traumatiske hendelsen, din negative selvoppfatning i forhold til hendelsen(e), hvordan du skulle ønske du kunne tenke om deg selv i forhold til det som hendte (en positiv oppfatning), følelsene som for deg er assosiert med hendelsen(e), og hvordan disse følelsene merkes i kroppen. Du skal deretter sette en verdi på graden av det ubehaget du føler, samt hvor sant du føler at den positive selvoppfatningen er.

Etter forberedelsene som er beskrevet over, begynner selve bearbeidingsfasen i behandlingen, ved å benytte øyebevegelser (eller en annen form for oppmerksomhetsstimulering med lyd, lys eller berøring). En typiske EMDR behandlingstime tar mellom 60-90 minutter. Under denne delen av behandlingen sitter terapeuten skrått overfor deg, og ganske nær deg (for å kunne ha en passende avstand til øynene dine med fingerbevegelsene)

Det er vanskelig å forutsi hvor lang en EMDR behandling vil være. Du kan komme til å oppleve en lette i symptomene etter bare 1-6 ganger. Alternativt vil EMDR være en metode som din terapeut vil benytte som en del av et lengre terapiforløp.

Erika Beata Thorkildsen
Psykoterapeut
bottom of page