top of page

familiekonstellasjoner

Fimilekonstellasjoner inngår i et knippe med metoder innen Psykoterapi - og inkluderer Gestalt kombinert med Somatic Experiencing, Somatic Experiencing, Soma Embodiment, Brainspotting eller ( BSP ), CranioSacral Terapi og Trauma Releasing Exercises.

 

Familiekonstellasjoner er utviklet av Bert Hellinger, og er en av de mest voksende terapi- og egenutviklingsmetoder i dag. Metoden har en nyskapende egenart som synliggjør underliggende og skjulte dynamikker i familiesystemet. Metoden tydeliggjør opprinnelsen til situasjoner i familien en ønsker å se på, og viser muligheter for løsning.

Ved å arbeide med konstellasjoner som metode kan vi løse konflikter og lidelse innen familier og andre system. Det som påvirker systemer som familie og organisasjoner er ofte utenfor vår bevissthet, og kommer fra tidliger hendelser. Hendelser som påvirker våre liv, får noen ganger, uheldige konsekvenser. Familiekonstellasjoner er et kraftfullt verktøy som kan gi oss den innsikt vi trenger til å gjøre valg. Prosessen er enkel og krever ingen forkunnskaper.

Vi ser blant annet på angst, søvnproblemer, hindre i relasjoner, senvirkninger ved aborter, energiløshet, mangel på livsmot, skilsmisser, adopsjoner og veivalg som kan ha betydning. Jobbvalg, konflikter m.m

Denne prosessen tilbyr deg en dyptgripende og annerledes mulighet til å finne lösninger på problemer i ditt og dine närmestes liv. Hendelser som kan ha hatt betydning er f. ex. Tidig död, aborter, sykdom, skilsmisser eller brutte kjärlighetsforhold og adopsjoner. Erfaring fra dette arbeidet viser at konsekvenser av slike hendelser kan gjöre seg gjeldende over svärt lang tid og gjennom flere generasjoner.

Dette arbeidet foregår i gruppe, hvor en person får anledning til å kalle frem sitt problem som skal bearbeides. Det blir laget en oppstilling av gruppedeltakere som representerer medlemmene i personens familie. Denne oppstillingen kan tydeliggjöre en dynamikk som tidigere har värt skjult og som kan väre årsak til de problemene personen opplever i dag. Siste del av konstellasjonen går ut på å finne en lösning som muliggjör at balanse i familien gjenopprettes.

 

Prosessen er enkel og krever ingen forkunnskaper om terapi eller gruppeprosesser.

Erika Beata Thorkildsen
Psykoterapeut
bottom of page